Υπηρεσίες

1.Τεχνικός Ασφαλείας:

Ο Τεχνικός Ασφάλειας (ΤΑ) παρέχει γενικά υπηρεσίες συμβούλου σε επιχειρήσεις ή ατομικές επιχειρήσεις, ελέγχοντας εγκαταστάσεις και διαδικασίες ως προς την επικινδυνότητά τους και παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά και προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Ο Τεχνικός ασφαλείας, ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των διαδικασιών και μεθόδων εργασίας, πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους των τμημάτων κάθε επιχείρησης .Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού,κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων λειτουργικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης των λειτουργικών διαδικασιών.

Ειδικότερα:

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός ασφάλειας:

α) Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας
β) Αναφέρει στη Διοίκηση οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
γ) Προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της επιβλέποντας την εφαρμογή τους
δ) Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, εφόσον απαιτούνται
ε) Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων
στ) Αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων
ζ) Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός ασφάλειας:

α) Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
β) Τους ενημερώνει και τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους
γ) Συμβάλει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
δ) Συνεργάζεται υποχρεωτικά με τον ιατρό εργασίας , πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

2.Χορήγηση Αδειών μηχανημάτων Εργων- Διαγραφές-Μεταβιβάσεις-ακινητοποιήσεις – Εκθέσεις αυτοψίας: 

Η χορήγηση των αδειών μηχανημάτων έργων πραγματοποιείται απο τις κατα τόπους περιφερειακές ενότητες,της επαγγελματικής έδρας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης για την χορήγηση τέτοιου είδους άδειες. Η έκδοση άδειών μηχανημάτων έργων απαιτεί τη χορήγηση εκθέσεων αυτοψίας αναλόγως και την διεκπαιρέωση και υποβολή τεχνικού φακέλου (εγκρίσεις τύπου ,τεχνικά εγχειρίδια κ.α) . 

3.Μηχανολογικές μελέτες για την τοποθέτηση εξαρτημάτων και υπερκατασκευή σε φορτηγά ,οχήματα,μηχανήματα έργου, πλατφόρμες, προκάτ κατασκευές και μεταλλικά κτήρια.  

4.Συμβουλετικές υπηρεσίες για την αγορά μηχανημάτων έργων σε σχέση με τη δραστηριότητα και τις ανάγκες της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. 

5.Συμβουλευτικές υπηρεσίες πιστοποιητικού σε σχέση με τη δραστηριότητα και τις ανάγκες της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.